مدیر عامل / هیأت مدیره


شرکت داروسازی ثامن  ابراهیم دین محمدی رئیس هیات مدیره
آستان قدس رضوی  سعید هاشم زاده  نایب رئیس هیات مدیره
شرکت سامان داروی هشتم  مجید طبسی عضو هیات مدیره
 -- شه پرست مدیرعامل