مأموریت


ما، ماموريت خود را در محقق نمودن اهداف از پيش تعيين شده در ابعاد زير مي دانیم:

- حفظ مستمر کیفیت محصولات شرکت تأمین کننده با رعایت شرایط (GDP) و (GSP)

- ارتقاء سطح کیفی عملیات توزیع ( GDP)

- ارتقاء سطح کیفی نگهداری داروها و استاندارد سازی انبارها (GSP)

- درمان بیماران و برگردانیدن آنها به زندگی عادی، افزایش امید به زندگی و ارتقاء سلامت انسانها و ایفای نقش مؤثر در چرخه درمان به عنوان یکی از گروههای تخصصی

- نظارت براجرای آئین نامه ها و ضوابط و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشت

- نظارت بر کلیه فعالیتهای شرکت پخش در حوزه عملیات Recall ، انبار گردانی، انهدام محصولات ضایعاتی ، توزیع عادلانه دارو، کنترل ارزیابی و کالیبراسیون دستگاههای موجود و ....

- همکاری و هماهنگی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه